top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
1. De Bode Nascholingen, hierna te noemen De Bode, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Harderwijk onder nummer 53640284. De Bode is gevestigd te Harderwijk. De Bode verzorgt cursussen ten behoeve van de medische professie. ​

 

TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door en alle overeenkomsten gesloten met De Bode . Zij sluiten de toepassing van iedere andere voorwaarde uit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. ​

 

AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST
3. Alle aanbiedingen van De Bode zijn gebaseerd op de prijsstelling en overige voorwaarden als genoemd in de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding geschiedt door ondertekening hiervan voor akkoord door de opdrachtgever. Door aanvaarding op deze wijze is een overeenkomst tot stand gekomen. Bij of na het aangaan van de overeenkomst is De Bode nascholingen gerechtigd zekerheid te verlangen van opdrachtgever dat zowel aan betalings- als overige verplichtingen voldaan zal worden en/of een aanbetaling te verlangen van tenminste 50%.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
4. Intellectuele eigendomsrechten op door De Bode aan opdrachtgever verstrekte trainingen en vaardigheidsprogramma’s worden door De Bode uitdrukkelijk gereserveerd voor de maker/auteur van het programma. Openbaarmaking en verveelvoudiging door opdrachtgever van het hierboven genoemde is slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Bode c.q. maker/auteur geoorloofd. De bedoelde trainingen blijven in onoverdraagbare eigendom van de Bode en dienen op eerste verzoek onverwijld te worden geretourneerd. ​

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN OVERGANG
5. Opdrachtgever is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan. Wanneer opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid voordoet, is de Bode zonder enige ingebrekestelling dan wel rechtelijke tussenkomst gerechtigd de zaken terug te nemen. Opdrachtgever verleent de Bode hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt, bij gebreke waarvan opdrachtgever een boete van euro 1.000,= per dag verbeurt. Als vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten wordt minimaal 15% bedongen. 

 

​ANNULERING
6. Ingeval van voortijdige beëindiging door de opdrachtgever vindt betaling door de opdrachtgever als volgt plaats:
A. tot 4 weken voor de afgesproken trainingsdata, geen kosten.
B. vanaf 4 weken tot 2 weken voor de afgesproken trainingsdata, 50% van de kosten
C. vanaf 2 weken tot de afgesproken trainingsdata, 100% van de kosten
D. Ingeval van voortijdige beëindiging (bijvoorbeeld wegens overmacht, hieronder te verstaan arbeidsongeschiktheid van de trainer wegens ziekte of ongeval) door De Bode vindt betaling door de opdrachtgever slechts plaats voor reeds uitgevoerde trainingsdagdelen: de overeengekomen prijs per dagdeel en de gemaakte kosten, waaronder begrepen de (voor-) onderzoekskosten voor zover deze kosten onderdeel hebben uitgemaakt van de overeenkomst.
E. Ingeval van uitstel van reeds geplande trainingsdagen (trainingsdagdelen) vindt betaling door de opdrachtgever plaats voor die kosten welke de Bode door derden in rekening worden gebracht voor de trainingslocatie en eventuele bijkomende kosten. Aan de opdrachtgever in rekening gebrachte kosten worden door De Bode niet vergoed. 

F. Indien het minimale aantal deelnemers aan een trainingsdagdeel niet wordt gehaald, en dit wordt uiterlijk twee weken voor de trainingsdatum kenbaar gemaakt, wordt in overleg de trainingsdatum gecanceld en een nieuwe datum afgesproken. Deze nieuwe datum valt binnen zes maanden na de gecancelde datum. ​

 

PRIJZEN EN BETALINGEN
7. De klant heeft een bedenktijd van 14 dagen na dagtekening van de offerte/bevestiging. De prijzen van De Bode zijn vrij van BTW. De gehanteerde tarieven worden periodiek (in beginsel jaarlijks per 1 januari) herzien.
De betalingen van de door De Bode verrichte diensten dient plaats te vinden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum zonder enige korting of compensatie uit welke hoofde dan ook. Reclames m.b.t. facturen dienen binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van De Bode te worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geacht worden akkoord te zijn bevonden door de opdrachtgever. Indiende opdrachtgever niet tijdig betaalt, zal hij geacht worden van rechtswege in gebreke te zijn en zal De Bode zonder dat enige ingebrekestelling nodig zal zijn, gerechtigd zijn een vertragingsrente in rekening te brengen die gelijk is aan de wettelijke rente vermeerder met 1% ingaande per de factuurdatum, onverminderd de aan De Bode verder toekomende rechten.
Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden aan De Bode alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden die De Bode moet maken om tot incasso te komen. De buitengerechtelijke kosten worden geacht minstens 5% (vijf procent) van het te vorderen bedrag te belopen, met een minimum van euro 100,= onverminderd de bevoegdheid van De Bode een eventueel hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien De Bode een hoger bedrag verschuldigd is geworden. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever of van De Bode, welke de uitvoering van de overeengekomen diensten verhindert, doet de betalingsplicht van de opdrachtgever niet vervallen en schort die betalingsplicht niet op. Onder overmacht wordt alles verstaan wat ingevolgde de Wet of het spraakgebruik als zodanig wordt verstaan. Uitdrukkelijk wordt arbeidsongeschiktheid van de trainer wegens ziekte of ongeval beschouwd als overmacht van de zijde van De Bode. 

 

AANSPRAKELIJKHEID
8. De Bode is gehouden de aan haar verstrekte en door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen uit te voeren (inspanningsverbintenis). Indien de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding doordat de Bode tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan zal deze vergoeding nimmer hoger kunnen zijn dan de prijs die tussen partijen is overeengekomen voor het betreffende onderdeel van de opdracht waarin de Bode zou zijn tekortgeschoten.
Voor schade die opdrachtgever anderszins lijdt is de Bode slechts aansprakelijk indien die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van de Bode. De Bode is tot geen schadevergoeding gehouden:
- terzake van schade voortvloeiende uit de opvolging van door een extern aangetrokken trainer/consulent gegeven adviezen;
- terzake van schade voortvloeiende uit het gebruik van vaardigheidsmaterialen door een extern aangetrokken trainer/consulent voor demonstratie doeleinden, ongeacht of deze vaardigheidsmaterialen eigendom zijn van de Bode ;
- terzake van bedrijfs- of gevolgschade;
- indien De Bode niet binnen 8 (acht) dagen nadat de opdrachtgever van de schadeverwekkende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen, schriftelijk door opdrachtgever voor de schade aansprakelijk is gesteld;
- indien en voorzover de schade is gedekt door enige door de opdrachtgever gesloten verzekering.
De hulppersonen hebben er voor in te staan dat hun instructies worden gegeven overeenkomstig de laatste stand van de medische wetenschap en dat de instructiematerialen telkens voor gebruik op deugdelijkheid zijn gecontroleerd. 

 

RISICO-OVERGANG
9. Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken berust, vanaf het moment dat de zaken het magazijn van de Bode verlaten, bij opdrachtgever, zowel voor wat betreft de directe als indirecte schade. 

 

​VERVOER
10. Verzending van de zaken geschiedt op de wijze zoals aangegeven door de Bode. Indien opdrachtgever de zaken op een andere manier wenst te ontvangen zijn hieraan verbonden extra kosten voor zijn rekening. Het transport van de vaardigheidsmaterialen van de Bode naar de opdrachtgever wordt door de Bode via de TNT als aangetekend stuk verstuurd. Opdrachtgever verplicht zich hierbij hetzelfde te doen m.b.t. retour zenden van de vaardigheidsmaterialen. Dit dient te geschieden binnen 24 (vierentwintig) uur dan wel na telefonisch overleg. 

 

OVERMACHT
11. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat de Bode wegens buitengewone omstandigheden zoals storm, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, storingen en ongevallen in het bedrijf waaronder inbegrepen het uitvallen van apparatuur, en ziekte van trainer of consulent, niet in staat is de order overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
In geval van overmacht is de Bode gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmacht situatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindiging, zonder dat de Bode tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan opdrachtgever gehouden is. 

 

​NIETIGHEID OF ONGELDIGHEID
12. Nietigheid of ongeldigheid van delen van de voorwaarden laten de geldigheid van de andere voorwaarden onverlet. ​

 

BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT
13. Alle geschillen voortvloeiende uit de inhoud en/of uitvoering van een aanbieding en/of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter te Zwolle worden beslist. Alleen het Nederlands recht is van toepassing.

 

KlACHTENPROCEDURE
14.. Een opdrachtgever doet binnen een week nadat opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk een aanmelding van ongenoegen bij de directie van de Bode Nascholingen.
- De directie heeft de verplichting zich in te spannen deze melding binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen.
- De directie stelt vast waarop de melding betrekking heeft en registreert deze melding.
- Indien mogelijk zal de directie de melding direct afhandelen. Indien dit niet direct mogelijk is, zal zij contact opnemen met de opdrachtgever en nadere afspraken maken over de afhandeling.
- Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (e-mail) geschieden.
- Indien de melding niet naar tevredenheid van de opdrachtgever is afgehandeld, meldt de opdrachtgever dit tijdig, ditmaal als schriftelijke klacht bij de directie. Onder tijdig wordt verstaan binnen maximaal 2 weken na afhandeling van de melding. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever rechten ter zake verliest. 
De directie zal de klacht doorsturen naar een onafhankelijk specialisten panel met als voorzitter dhr. R.E. Tobon Morales, chirurg Ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk ter beoordeling, waarna de bevindingen zullen worden teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Deze uitspraak is bindend. De klacht zal altijd geregistreerd en vertrouwelijk behandeld worden en voor bepaalde tijd (2 jaar) bewaard worden.

- Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:
- De naam, het adres van de indiener;
- De dagtekening;
- Een nauwkeurige omschrijving van de klacht;
- De periode waarin de klacht is ontstaan.

 

GEHEIMHOUDING
15. De Bode Nascholingen heeft geheimhoudingspicht. Dat betekent dat bedrijfsgevoelige en/of organisatorische gevoelige en/of gevoeligheden betreffende de onderlinge samenwerking van de cursisten niet openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de opdrachtgever.

 

AVG WETGEVING

16. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij op zeer beperkte schaal persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app.

 

Het gaat om de volgende gegevens;

  • e-mailadressen

  • wanneer u zich heeft opgegeven voor een van onze workshops dan gebruiken wij alleen de door u verstrekte gevens voor eventuale accreditatie en opstellen van de factuur

de Bode Nascholingen

  • stelt geen individuele profielen samen t.b.v. advertentie campagnes

  • gebruikt uitsluitend de e-mailadressen t.b.v. de nieuwsbrieven

  • houdt geen andere gegevens in een database

  • deelt de gegevens niet met derden

​Bewaartermijnen

  • Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. U behoudt de mogelijkheid aan ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen.

 

Klachten

  • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verwijzen wij naar onze Klachtenprocedure (punt 14 van de Algemene voorwaarden)

Onafhankelijke nascholingsprogramma's voor de medische professie
bottom of page