Het Jaargesprek 2.0 t.b.v. leidinggevenden

                       (middag seminar)

Veel medewerkers ervaren de 360° feedback als zeer onbevredigend. Veelgehoorde klachten zijn: “het is veelal gewoon een kopie van het vorige jaar; mijn leidinggevende heeft geen idee hoe ik het in de praktijk doe; er wordt alleen maar over de toekomst gefilosofeerd en die verandert toch altijd gaandeweg; ik heb al meer dan twee jaar geen jaargesprek gehad.” En ook de leidinggevenden zien er als een berg tegen op: “hoe kom ik aan objectieve informatie?”

  1. Het is een goede zaak om één keer per jaar een samenvattend gesprek aan te gaan met elke medewerker. Een samenvattend gesprek over het afgelopen jaar en een vooruitblik op het komende. Zowel de medewerker als de (operationeel) leidinggevende bereiden zich erop voor.

       De (operationeel) leidinggevende die daadwerkelijk de directe leiding 

       geeft gaat het gesprek aan.

       Niet de manager die het via, via heeft vernomen of nog erger, die het

       afgelopen jaar geen enkel (functioneel) gesprek heeft gevoerd met de

       werknemer.

 

   2. De manager welke geen directe leiding geeft aan deze medewerkers gaat

       het gesprek NIET aan, maar zit er als toehoorder bij.

 

   3. Aan het einde van het gesprek kan zo heel goed een beoordeling

       gegeven worden over het afgelopen jaar.

       Dit kan door de manager gedaan worden. Alleen bij twijfel tijdens het                 jaargesprek, indien er steekhoudende nieuwe feiten via de medewerker op         tafel komen, of als de leidinggevende zich heeft vergist, stel je de                         beoordeling uit.

De deelnemers kunnen zelf casuïstiek inbrengen. Bijvoorbeeld van een medewerker die lastig gedrag vertoont tijdens het gesprek, of een medewerker waarbij de verslaglegging op het formulier afwijkt van de score van de medewerker zelf, of dat de feiten moeilijk zijn vast te stellen bij de voorbereiding (meer gevoel dan concreet) etc. De casus wordt in subgroepen voorbereid en plenair geëvalueerd.  

Allen die direct leidinggeven aan medewerkers en allen die indirect leidinggeven aan medewerkers

Deelnemers: 6 – 12 personen

Doelgroep

Aanpak

Tijdens het eerste gedeelte (1,5 uur) wordt de theorie op een interactieve wijze behandeld.

Gedurende het laatste gedeelte (2 uur) wordt de theorie vertaald naar de praktijk met behulp van een actrice en video. 

Je krijgt handvatten aangereikt om de casuïstiek zelf eerder te constateren en om goed om te gaan met feiten via, via. De 360 graden feedback wordt alleen als laatste redmiddel ingezet.

Een hulpmiddel daarbij kan een variant van de Bode Methode® zijn:

 

1. Bezinnen

Het verzamelen van de feiten door de leidinggevende. Welke mogelijkheden heb je of kun je creëren? (zeker wanneer je op afstand leiding geeft) 

2. Openen

Doel van het gesprek benoemen en de denkdruk bij de medewerker leggen: hen aan de praat krijgen.

3. Discussiëren

Harde feiten en zachte bejegening. Overeenstemming bereiken of het verschil vaststellen. Omgaan met weerstanden en lastig gedrag.

 

4. Eindigen

Conclusies, afspraken en doorpakken met of zonder gezagsmiddelen.

Resultaat

Incompany
U kunt dit programma ook voor uw eigen groep als
Incompany programma samenstellen

Programma

12:30  Ontvangst met lunch

13:15  Start en inleiding 

                       • voorstellen en verwachtingen                     

                       • het jaargesprek 2.0   

                       • het verzamelen van de feiten

                       • een variant op de Bode Methode®

14:45   De voorbereiding op het gesprek volgens de Bode Methode® 

15:00  Pauze 

 

15:15   En dan nu de praktijk

                       • de theorie wordt praktisch vertaald en geoefend middels

                          simulatiegesprekken met een actrice 

17:00  Evaluatie en afsluiting

Per persoon  € 295,-  Dit is inclusief documentatie, lunch en consumpties.    

 

De Bode Nascholingen is opgenomen in het CRKBO en is derhalve niet BTW-plichtig.

Annulering
Ingeval van voortijdige beëindiging door de opdrachtgever vindt betaling door de opdrachtgever als volgt plaats:
A. tot 4 weken voor de afgesproken trainingsdata, geen kosten.
B. vanaf 4 weken tot 2 weken voor de afgesproken trainingsdata, 50% van de kosten
C. vanaf 2 weken tot de afgesproken trainingsdata, 100% van de kosten

(lees meer)

Kosten

Utrecht 

27 maart en 6 november 2019, van der Valk Hotel Harderwijk

 

    

Data

 
 
 
 
 
 
Workshops > Jaargesprek